O nama

First Property Croatia je hrvatska agencija za nekretnine – poduzeće koje se bavi razvojem projekata, upravljanjem projektima te građevinskim nadzorom nad luksuznim vilama i privatnim rezidencijama na prostoru regije Srednja Dalmacija. Imamo više od 15 godina iskustva na hrvatskom tržištu nekretnina zbog čega smo stručni u rješavanju eventualnih zapreka.

Bilo da tražite tradicionalnu kamenu kuću, vilu, apartman ili građevinsko zemljište uz more, nekretninu s panoramskim pogledima na more koji oduzimaju dah ili ekskluzivan objekt u povijesnom centru hrvatskog priobalnog grada, mi težimo tome da Vam ponudimo ono najbolje od dostupnih nekretnina u Hrvatskoj i to po pravim cijenama. Od vila, apartmana, kuća i građevinskih zemljišta za prodaju u Hrvatskoj, naš je fokus na hrvatskim nekretninama koje se nalaze na području Dalmacije.

Ulažemo mnogo vremena i energije u cilju pronalaska dobrih nekretnina kako bismo bili sigurni da u našoj ponudi imamo najnovije i najbolje nekretnine u Dalmaciji, Hrvatska. Nadalje, naporno radimo na razvijanju naše baze klijenata kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Broj potencijalnih klijenata i prilika za prodaju povećavamo koristeći se internetskim i standardnim marketinškim kampanjama, suradničkim mrežama te, što je najvažnije, usmenom predajom i preporukom.

Ponovljeni poslovi i usmena predaja su ključni za naš model i stoga težimo pružanju profesionalnih i transparentnih usluga vezanih uz nekretnine s točnim i detaljnim informacijama, koristeći međunarodne standarde usluga zajedno s prisutnošću na lokalnom tržištu, znanjem i iskustvom. Također želimo pružiti podršku kod ulaganja i razvoja na hrvatskom tržištu nekretnina svim našim klijentima koji žele ulagati i/ili graditi luksuzne nekretnine uključujući butik hotele, ekskluzivne domove, luksuzne vile ili apartmane na top lokacijama u Hrvatskoj.

Bilo da želite prodati ili kupiti nekretninu u Hrvatskoj ili Vam trebaju profesionalne savjetodavne usluge vezane uz poslovanje nekretninama u Hrvatskoj, slobodno nam se obratite.

 • Opći uvjeti poslovanja

  FIRST PROPERTY d.o.o. agencija za posredovanje nekretninama (trgovačkog imena First Property Croatia), iz Splita, Bana Berislavića 3, OIB 38200992035, (u daljnjem tekstu: Posrednik) sukladno Članku 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, dana 01. kolovoza 2019. usvaja sljedeće:

   

  OPĆE UVJETE POSLOVANJA

   

  1.UVODNE ODREDBE

  Članak 1.

  (1)Posrednik je trgovačko društvo registrirano za obavljanje poslova posredovanja u prometu nekretnina sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
  (2)Posrednik je tvrtka licencirana od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i registrirana pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
  (3)Uvjeti posredovanja u prometu nekretnina definiraju poslovne odnose između Posrednika i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
  (4)Sklapanjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.
  (5)Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na internetskoj stranici https://www.firstpropertycroatia.com/ te izloženi u uredu Posrednika.

   

  2.OPĆI UVJETI UGOVORA O POSREDOVANJU

  Članak 2.

  (1)Opći uvjeti ugovora o posredovanju su ugovorne odredbe koje vrijede za većinu ugovora koje jedna ugovorna Strana (koja sastavlja ugovor) predlaže drugoj Strani, bilo da su one sastavljene u obliku standardnog (formularnog) ugovora, ili se na njih poziva u nekom drugom pisanom obliku.
  (2)Ovim Općim uvjetima poslovanja utvrđuje se vrsta i zaključenje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, prava i obveze Posrednika i ugovornih strana u postupku prodaje / kupnje nekretnina, provizije za posredovanje, prava i obveze ugovornih Strana u slučaju raskida ugovora o posredovanju i korištenje internetske stranice Posrednika.

   

  3.DEFINICIJE

  Članak 3.

  (1)Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja utvrđeni su Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, te imaju sljedeća značenja:

  (A)Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina;
  (B)Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, najmu, zakupu i dr;
  (C)Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;
  (D)Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina);
  (E)Treća osoba / Treća strana je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina;
  (F)Ugovor o posredovanju je pisani ugovor između Posrednika i Nalogodavca.

   

  4.UGOVOR O POSREDOVANJU

  Članak 4.

  (1)Ugovor o posredovanju mora biti potpisan od strane Naručitelja, bilo da je Nalogodavac Prodavatelj koji želi angažirati Posrednika u postupku prodaje nekretnine i / ili je pak, Nalogodavac (potencijalni) Kupac koji želi angažirati Posrednika u postupku razgledavanja, kupnje i / ili informiranja o točnoj lokaciji nekretnine.
  (2)Nakon potpisivanja ugovora o posredovanju, Posrednik preuzima obvezu traženja i povezivanja s Nalogodavcem Treće strane radi pregovaranja i rješavanja određenog pravnog posla vezanog uz prijenos ili zasnivanje određenog imovinskog prava nad nekretninom. S druge strane, Nalogodavac se obvezuje da će Posredniku platiti određenu naknadu ako se izvrši pravni posao.
  (3)Ugovor o posredovanju sklapa se u pisanom obliku i stupa na snagu u trenutku zaključenja. Ugovor o posredovanju vrijedi 5 (slovima: pet) godina od dana zaključenja ili dok se nekretnina ne proda / povuče s tržišta. Razdoblje trajanja može biti različito ovisno o dogovoru između Stranaka, te se može i produljiti nekoliko puta ukoliko se to sporazumom usuglasi.
  (4)Ako jedna od Stranaka želi raskinuti ugovor o posredovanju, ta Stranka je dužna drugoj Stranci izdati pisanu obavijest o raskidu ugovora.
  (5)Ako nije drukčije propisano ovim Općim uvjetima, na odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
  (6)Ugovor o posredovanju mora sadržavati podatke o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji se obavlja posredovanje, o posredničkoj naknadi, te o eventualnim dodatnim troškovima do kojih može doći kad Posrednik u dogovoru s Naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
  (7)Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke vezane uz posao za koji se obavlja posredovanje (npr. posebno ugovorene rokove, ugovorne uvjete isplate posredničkih naknada, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničkih naknada i sl.)
  (8)Ugovor o posredovanju dopunjuje se Potvrdom o razgledanim nekretninama. Potvrdu popunjava Posrednik a Stranka ga potpisuje na kraju razgledavanja nekretnina.

   

  Isključivo posredovanje

  Članak 5.

  (1)Standardni ugovori o posredovanju u prometu nekretnina su neekskluzivni. Nalogodavac je dužan Posredniku platiti proviziju ako je prodaja / kupnja nekretnine rezultat radnji koje je Posrednik poduzeo kako bi se uspostavila veza između Nalogodavca i Treće strane, uključujući izričito izlaganje lokacije i obilježja nekretnine.
  (2)U ugovoru o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da će isključivo koristiti posredničke usluge od strane Posrednika, tj. da neće surađivati s drugim posrednicima. Ova obveza mora biti jasno navedena u ugovoru.
  (3)Ako Nalogodavac sklopi kupoprodajni ugovor bez konzultiranja ili obavještavanja Agencije s kojom je potpisao ekskluzivni ugovor, Nalogodavac je dužan pokriti sve troškove nastale tijekom posredovanja. Ti troškovi ne smiju prelaziti naknadu za posredovanje.
  (4)Prilikom sklapanja ekskluzivnog ugovora o posredovanju, Posrednik je dužan voditi brigu o informiranju Nalogodavca o značenju i pravnim posljedicama ove klauzule.

   

  5.PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

  Članak 6.

  (1)Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako se u tom roku ne zaključi posao za koji je posredovan.
  (2)Ugovor o posredovanju smatra se raskinutim nakon što Stranka koja želi raskinuti ugovor, dostavi pisanu obavijest o raskidu ugovora drugoj Stranci.
  (3)Nakon raskida, Nalogodavac treba pokriti puni iznos naknade za posredovanje. Ako su u ugovoru o posredovanju dogovorene dodatne usluge izvan uobičajene naknade, Nalogodavac će pokriti i te troškove.
  (4)Ako Nalogodavac sklopi (pred)ugovor o kupoprodaji u roku od 2 (slovima: dvije) godine od raskida ugovora o posredovanju, a taj ugovor je rezultat rada koje je Posrednik poduzeo u razdoblju trajanja ugovora, u svezi povezivanja Nalogodavca i Treće strane, Nalogodavac je dužan Posredniku platiti punu naknadu za posredovanje.
  (5)Odredbe stavka (3) i (4) ovoga Članka odnose se i na raskid isključivog ugovora o posredovanju.

   

  6.PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

  Obveze Posrednika

  Članak 7.

  (1)Potpisivanjem ugovora o posredovanju Posrednik se obvezuje obavljati naročito sljedeće:

  (A)Nastojati pronaći i dovesti u kontakt Treću stranu koja je zainteresirana da s Nalogodavcem sklopi (pred)ugovor o kupoprodaji nekretnine;
  (B)Upoznati Nalogodavca o prosječnim cijenama sličnih nekretnina;
  (C)Pregledati svu dostupnu dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo ili neko drugo stvarno pravo nad predmetnom nekretninom te obavijestiti Nalogodavca o:

  (1C)Očitim nedostatcima i mogućim rizicima u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine;
  (2C)Registriranim stvarnim ili drugim prava nad nekretninom u korist Treće osobe;
  (3C)Pravnim posljedicama neispunjavanja obveza prema Trećoj strani;
  (4C)Okolnostima prava prvokupa i ograničenjima u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.

  (D)Poduzeti potrebne radnje za uvođenje (prezentiranje) nekretnine tržište, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti bilo kakve druge marketinške radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo i na zasebnu naknadu;
  (E)Organizirati razgledavanje nekretnina;
  (F)Sudjelovati u pregovorima i nastojati zaključiti kupoprodajni (pred)ugovor;
  (G)Čuvati osobne podatke Nalogodavca, podatke o predmetnoj nekretnini, kao i ugovor o posredovanju za nekretninu kao poslovnu tajnu, ako to Nalogodavac zahtijeva u pisanom obliku;
  (H)Ako je predmet ugovora o posredovanju zemljište, provjeriti namjenu predmetne parcele prema prostornim propisima;
  (I)Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima relevantnim za namjeravani posao, a koje su mu poznate ili bi ih morao biti svjestan.

   

  Obveze Nalogodavca

  Članak 8.

  (1)Potpisivanjem ugovora o posredovanju Naručitelj se obvezuje:

  (A)Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima važnim za pružanje posredničkih usluga i predočiti točne podatke o predmetnoj nekretnini; po mogućnosti prezentirati lokacijske, građevinske i uporabne dozvole ili druge dokumente koji dokazuju zakonitost nekretnine, te dati na uvid i dokaze o ispunjenju obveza prema Trećim stranama;
  (B)Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nad predmetnom nekretninom, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini te ga obavijestiti o svim uknjiženim i neuknjiženim teretima na nekretnini;
  (C)Osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
  (D)Pružiti Posredniku sve relevantne informacije o nekretnini, a što se naročito odnosi na njen opis i cijenu;
  (E)Platiti Posredniku dogovorenu posredničku proviziju već pri sklapanju kupoprodajnog predugovora, osim ako nije drukčije ugovoreno;
  (F)Nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja a koji prelaze uobičajene posredničku proviziju, ako je tako izričito ugovoreno;
  (G)Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama koje se odnose na predmetnu nekretninu, a osobito promjenama u vlasništvu nad nekretninom.

   

  Članak 9.

  (1)Nalogodavac nije dužan stupiti u pregovore ili sklopiti ugovor s Trećom stranom koju je našao Posrednik, te se bilo koja odredba ugovora o posredovanju kojom je ugovoreno drugačije, smatra se ništavnom.

   

  Članak 10.

  (1)Nalogodavac je odgovoran za bilo kakvu štetu koja je nastala zbog toga što nije postupao u dobroj vjeri i sukladno načelima poštenja i savjesti, te je dužan nadoknaditi sve troškove nastale tijekom posredovanja. Ti troškovi ne mogu biti manji od 1/3 ili veći od posredničke naknade za posredovani posao.
  (2)Naknada ne uključuje troškove kupnje nekretnine. One uključuju, ali nisu ograničene na; zakonske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, sudske pristojbe, knjigovodstvene naknade, zemljišnoknjižne i katastarske pristojbe, porez na imovinu, PDV itd.

   

  Članak 11.

  (1)Sve putne troškove izvan Splitsko-dalmatinske županije ili na otoke snosi Nalogodavac, ali će isti biti vraćeni ako Nalogodavac sklopi kupoprodajni sporazum u skladu s ostatkom ovih Općih uvjeta poslovanja.

   

  7.POSREDNIČKA PROVIZIJA

  Članak 12.

  (1)U skladu s hrvatskim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina naknada za posredovanje slobodno se utvrđuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.
  (2)Tipična provizija za posredničke usluge koje pruža Posrednik iznosi 3% (slovima: tri posto) + PDV od konačno ugovorene vrijednosti nekretnine, ali ne manje od 4.000,00 EUR-a za Kupca i najmanje 3.000,00 EUR-a za Prodavatelja.
  (3)Posrednik ima pravo na naknadu za posredovanje po ispunjenju sljedeća 2 (slovima: dva) kumulativna uvjeta:

  (A)U trenutku potpisivanja kupoprodajnog (pred)ugovora, ili bilo kojeg drugog pravnog akta koji uzrokuje prijenos vlasništva nad nekretninom (kao što je prijenos poslovnih udjela);
  (B)Kupčevim plaćanjem bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene ili ugovorene naknade Prodavatelju (npr. ukupna cijena, depozit za rezervaciju, prva rata kupovne cijene). Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u fazama, posrednička provizija će proporcionalno pratiti postotak faze plaćanja.

  (4)Posrednik ima pravo na naknadu za posredovanje i ako naknada nije precizno dogovorena. U slučaju da iznos naknade nije određen ni tarifom niti bilo kojim drugim općim propisom, ugovorom ili običajem, iznos će odrediti sud ovisno o obavljenom poslu i uslugama pruženim od strane Posrednika.
  (5)Hrvatski zakon o posredovanju u prometu nekretnina koristi pojam “Nalogodavac”, ne praveći pritom razliku između Kupca i Prodavatelja. Sukladno tome, proviziju za posredovanje plaćaju svi Nalogodavci; i Kupac i Prodavatelj, osim ako nije drugačije navedeno.

   

  Članak 13.

  (1)Kada je ugovor sklopljen pod klauzulom o ukidanju, ispunjenje uvjeta ne utječe na Posrednikovo pravo na naknadu za posredovanje.
  (2)U slučaju ništavosti ugovora, Posrednik zadržava pravo na naknadu za posredovanje ako uzrok ništavnosti nije bio poznat Posredniku.

   

  Članak 14.

  (1)Posrednik ima pravo na posredničku proviziju i u slučaju kada je (pred)ugovor iz članka 6. zaključen od strane:

  (A)Nalogodavčevog bračnog ili izvanbračnog druga, krvnog srodnika u prvoj liniji ili pobočnoj liniji do drugog koljena, te bilo koje druge njemu bliske osobe (npr. ovlaštena osobe, poslodavca, zaposlenika ili suradnika);
  (B)Tvrtke koju je osnovao Nalogodavac ili bilo koja od osoba navedenih u stavku (A) ovog Članka, te ako Nalogodavac i bilo koja od osoba navedenih u stavku (A) zajedno drže preko 50% (pedeset posto) vlasničkih udjela (poslovni udjeli, dionice itd.).

   

  8.PONUDA, CIJENE I RAZGLEDAVANJE NEKRETNINA

  Članak 15.

  (1)Ponuda Posrednika temelji se na pisanim i usmenim podacima dobivenim od Prodavatelja. Posrednik zadržava mogućnost pogrešaka u opisu i / ili cijeni nekretnine kao rezultat netočnih informacija pruženim od strane Prodavatelja. (npr. ako je oglašena nekretnina već prodana i / ili iznajmljena, ili ako je Prodavatelj odlučio povući nekretninu s tržišta).

  (2)Posrednik nije odgovoran za:

  (A)Bilo kakve greške ili nemarno ponašanje Nalogodavca, a osobito za lažne, netočne, nepravovremene informacije ili izostavljanje istinitih, točnih, ažuriranih informacija o nekretnini, svojstvima, uvjetima i predmetu posredovanja;
  (B)Bilo kakve greške ili nemarno ponašanje Prodavatelja, a osobito za propuste ili štete uzrokovane ograničenjima i skrivenim nedostacima nekretnine, za koje je Nalogodavac znao ili je trebao znati, ali o tome nije obavijestio Posrednika.

   

  Članak 16.

  (1)Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti, prema uzajamno dogovorenom tečaju. U slučaju da Stranke nisu odredile tečaj, primijenit će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke, valjan na dan plaćanja.

   

  Članak 17.

  (1)Iako će Posrednik nastojati prikazati nekretninu potencijalnom Kupcu na dogovoreni datum i vrijeme, nije odgovoran za njezinu zauzetost ili neki drugi uzrok koji može spriječiti razgledavanje. Ako postoji naknada za razgledavanje, Posrednik će o tome unaprijed obavijestiti potencijalnog Kupca.

  9. PRIHVAĆANJE ISPUNJENJA

  Članak 18.
  (1)Ugovor o posredovanju ne ovlašćuje Posrednika da u ime Nalogodavca prihvati ispunjenje obveza koje proizlaze iz (pre)ugovora sklopljenog kao rezultat njegova posredovanja. Posrednik može, iznimno, zaključiti (pred)ugovor o kupoprodaji u ime Nalogodavca, ali samo ako Nalogodavac izda posebnu punomoć za tu svrhu.
  (2)Nalogodavac nije obvezan stupiti u pregovore o prodaji / kupnji s Trećom osobom koju je pronašao Posrednik ili sklopiti (pred)ugovor pod uvjetima koje je dao Posredniku. međutim, Nalogodavac će biti odgovoran za bilo kakvu štetu u slučaju da je postupio protiv načela poštenja i savjesti.

   

  10. INTERNETSKA STRANICA POSREDNIKA

  Članak 19.

  (1)Domena internetske stranice Posrednika je https://www.firstpropertycroatia.com/. Sadržaj stranice je u službi pružanja općih informacija za osobnu upotrebu. Informacije na stranici se mogu mijenjati bez prethodne najave.
  (2)Ni Posrednik ni bilo koja Treća strana ne mogu dati nikakva jamstva u pogledu točnosti, izvedbe, cjelovitosti ili prikladnosti informacija i materijala koji su pronađeni ili ponuđeni na toj internetskoj stranici. Pri korištenju bilo kojeg od ponuđenih sadržaja korisnik prihvaća mogućnost da takve informacije i materijali mogu sadržavati nenamjerne netočnosti ili pogreške. Stoga je korištenje bilo koje informacije i / ili materijala na ovoj internetskoj stranici isključivo na vlastitu odgovornost.
  (3)Stranica sadrži različite materijale u vlasništvu Posrednika ili licencirane na Posrednika. U skladu sa zakonima o autorskim pravima, prije reprodukcije tih materijala potrebno je zatražiti dopuštenje. Svi žigovi reproducirani na internetskoj stranici, koji nisu vlasništvo Posrednika ili nisu licencirani na Posrednika, imaju odgovarajuću akreditaciju, ako je to moguće.
  (4)Neovlašteno korištenje ove stranice može rezultirati tužbom i / ili biti kazneno djelo. Svi sporovi koji proizlaze iz neovlaštene uporabe podliježu zakonima Republike Hrvatske.
  (5)Bilo kakva poveznica na drugu internetsku lokaciju ne znači nužno da Posrednik podržava rad te stranice. Posrednik nije odgovoran za sadržaj koji se nalazi na povezanim stranicama.

   

  11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  Članak 20.

  (1)U skladu s Direktivom EU 2016/679 Posrednik je donio izmijenjenu Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka. Nalogodavac koji prihvaća ove Opće uvjete prihvaća i navedenu Uredbu. Konkretno, prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja, Nalogodavac se slaže s Osobnim Podacima koji se koriste u agencijskim ugovorima te s dokumentacijom koju Posrednik, sukladno pravnom okviru mora prikupiti.

   

  12. ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 21.

  (1)Poslovni odnosi između Posrednika i Nalogodavca koji nisu definirani ovim Općim uvjetima, kao ni ekskluzivnim ugovorom o posredovanju, podliježu odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Ako u kojem slučaju oni nisu određeni niti tim Zakonom, primjenjuje se hrvatski Zakon o obveznim odnosima.
  (2)Odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjivat će se na odgovarajući način na sve ugovorne odnose koji još nisu dovršeni, ali su otpočeti prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.
  (3)U slučaju bilo kakvih sporova koji proizlaze iz i u vezi s ovim Ugovorom, Stranke prihvaćaju nadležnost suda u Splitu u rješavanju spora.

   

  Članak 22.

  (1)Posrednik zadržava pravo izmjena i dopuna u ovim Općim uvjetima poslovanja.

 • Uvjeti korištenja web stranice

  Ova internetska stranica vlasništvo je poduzeća First Property d.o.o. sa sjedištem na adresi Bana Berislavića 3, 21000, Split, OIB: 38200992035. Pregledavajući ovu stranicu slažete se da razumijete i vezani ste sljedećim uvjetima:

  • Sadržaj ovih stranica služi kako bi vam pružio opće informacije, te je podložan promjenama bez prethodne obavijesti;
  • Ni mi ni treće strane ne jamčimo za točnost, pravovremenost, način prezentacije, potpunost ili prilagodbu informacija i materijala koje pronađete na ovoj internetskoj stranici u bilo koju svrhu;
  • Slažete se i razumijete da ovakvi podaci i materijali mogu sadržavati pogreške, te da se potpuno ograđujemo od odgovornosti za takve pogreške, u najširem zakonski dopuštenom smislu.
  • Vaše korištenje podataka ili materijala sa ove internetske stranice isključivo je vaš rizik i odgovornost. Vaša je odgovornost osigurati se da proizvodi, usluge ili podaci dostupni na ovim stranicama odgovaraju vašim zahtjevima;
  • Ova internetska stranica sadrži materijal koji nam pripada ili je licenciran na nas. Ovaj materijal uključuje ali se ne ograničava na nacrte, tlocrte, fotografije i grafičke materijale;
  • Reprodukcija je zabranjena, osim u slučaju sporazuma o autorskim pravima, koji čini dio ovih uvjeta;
  • Svi proizvodi reproducirani na ovoj internetskoj stranici koji nisu vlasništvo ili licencirani na operatera, označeni su tako na stranici;
  • Neovlaštena uporaba ove internetske stranice može rezultirati tužbom;
  • Ova internetska stranica ponekad može sadržavati linkove na druge internetske stranice. Ovi linkovi su tu kako biste lakše došli do više informacija. Oni ne znače da promičemo te stranice. Nismo odgovorni za sadržaj takvih stranica;
  • Vaše korištenje ove internetske stranice te eventualni sporovi koji iz toga korištenja nastanu, podložni su Zakonima RH.
 • Zaštita osobnih podataka

  FIRST PROPERTY d.o.o. agencija za posredovanje nekretninama (trgovačkog imena First Property Croatia), iz Splita, Bana Berislavića 3, OIB 38200992035, (u daljnjem tekstu: Posrednik) temeljem odredbi Zakona o zaštiti podataka – GDPR, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), obje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, (u daljnjem tekstu: EU Uredba) 01. kolovoza 2019. usvaja sljedeću:

   

  OPĆU UREDBU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

   

  1.UVODNE ODREDBE

  Članak 1.

  (1)Prije sklapanja ugovornog odnosa, tijekom njegove valjanosti i po njegovom raskidu, Posrednik je dužan obraditi određene podatke uključenih strana (Ispitanika) u svrhu izvješćivanja koje propisuju nadležna tijela. U skladu s navedenim, te u svrhu odgovornog poslovanja, Agencija donosi izmjenu i dopunjenu Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba).
  (2)Opća uredba definira pravila koja se odnose na zaštitu fizičkih osoba u pogledu Obrade Osobnih podataka koje prikuplja Posrednik. Sukladno navedenom, svrha ove Opće uredbe je standardizirati zaštitu prava i sloboda Ispitanika čuvajući privatnost njihovih Osobnih Podataka u svim aspektima poslovanja Posrednika koji uključuju Osobne Podatke.
  (3)Opća uredba je objavljena na internetskoj stranici https://www.firstpropertycroatia.com/ te izložena u uredu Posrednika.
  (4)Korištenjem internetske stranice i / ili usluga Posrednika, uključena strana (Ispitanik) pristaje na obradu njihovih Osobnih Podataka kako je opisano u ovoj Općoj uredbi.

   

  2.DEFINICIJE

  Članak 2.

  (1)Pojedini izrazi u smislu ove Opće uredbe utvrđeni su EU Uredbom, te imaju sljedeća značenja:

  (A)Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Ispitanik);
  (B)Obrada je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na Osobnim podacima ili na skupovima Osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
  (C)Izrada profila je svaki oblik automatizirane Obrade Osobnih podataka koji se sastoji od uporabe Osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem;
  (D)Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva Obrade Osobnih podataka;
  (E)Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje Obrađuje Osobne podatke u ime Voditelja obrade;
  (F)Privola Ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za Obradu Osobnih podataka koji se na njega odnose;
  (G)Povreda Osobnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način Obrađivani;
  (H)Nadzorno tijelo je neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala Država članica;
  (I)Dijete je fizička osoba ispod 16 godina starosti.

   

  3.NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

  Članak 3.

  (1)Posrednik se obvezuje slijediti Načela zaštite Osobnih podataka utvrđene EU Uredbom. Stoga, Osobni podaci će biti:

  (A)Obrađeni na zakonit, pošten i transparentan način u odnosu na Ispitanika. Uvijek ćemo uzeti u obzir Vaša prava prije obrade Osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije o Obradi na Vaš zahtjev;
  (B)Prikupljeni za određene, eksplicitne i legitimne svrhe, te ne dalje obrađivani na način koji nije u skladu s tim svrhama. Osigurat ćemo da naše aktivnosti Obrade odgovaraju namjeni za koju su Osobni podaci bili prikupljeni;
  (C)Primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Prikupljat ćemo i Obrađivati minimalnu količinu Osobnih podataka koja je potrebna za bilo koju svrhu;
  (D)Točni i prema potrebi ažurni. Potrudit ćemo se da bilo koji netočni Osobni podaci budu izbrisani ili ispravljeni bez odgode;
  (E)Čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se Osobni podaci Obrađuju. Vaše osobne podatke nećemo pohranjivati dulje nego što je potrebno;
  (F)Obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost Osobnih podataka. Potrudit ćemo se osigurati integritet i povjerljivost Vaših Osobnih podataka.

   

  4.PRAVA ISPITANIKA

  Članak 4.

  (1)Ispitanik ima sljedeća prava:

  (A)Pravo na primanje informacija znači da će Voditelj obrade poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se Ispitaniku pružile sve informacije u vezi Obradom u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika, osobito za svaku informaciju koja je posebno namijenjena Djetetu;
  (B)Pravo na pristup znači da Ispitanik ima pravo dobiti od Voditelja obrade potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se odnose na njega i, gdje je to slučaj, pristup tim Osobnim podacima;
  (C)Pravo na ispravak znači da Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih sobnih podataka koji se odnose na njega;
  (D)Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”) znači da Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje Osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu Obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja;
  (E)Pravo na ograničenje Obrade znači da Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje Obrade;
  (F)Pravo na prenosivost podataka znači da Ispitanik ima pravo zaprimiti Osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade;
  (G)Pravo na prigovor znači da Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na Obradu Osobnih podataka koji se odnose na njega;
  (H)Pravo na prigovor na automatizirano pojedinačno donošenje odluka znači da Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.

   

  5.VODITELJ OBRADE I IZVRŠITELJ OBRADE

  Članak 5.

  (1)Posrednik imenuje Anju Plazonić Coulson, direktora Posrednika, kao voditelja obrade.

  Članak 6.

  (1)Voditelj obrade će:

  (A)Provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se Obrada provodi u skladu s EU Uredbom. Te će se mjere preispitati i po potrebi ažurirati;
  (B)Provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere te uključenje zaštitnih mjera u Obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz EU Uredbe i zaštitila prava Ispitanika;
  (C)Provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu Obrađeni samo Osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu Obrade. Ta se obveza primjenjuje na količinu prikupljenih Osobnih podataka, opseg njihove Obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost;
  (D)Angažirati jedino Izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je Obrada u skladu sa zahtjevima iz EU Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava Ispitanika.

   

  Članak 7.

  (1)Izvršitelj obrade će:

  (A)Obrađivati Osobne podatke samo prema uputama Voditelja obrade;
  (B)Se obvezati na poštovanje povjerljivosti pri Obradi Osobnih podataka;
  (C)Pomagati Voditelju obrade putem odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, koliko je to moguće, u pogledu odgovaranja na zahtjeve za ostvarivanje prava Ispitanika koja su utvrđena ovom Općom uredbom;
  (D)Po izboru Voditelja obrade izbrisati ili mu vratiti sve Osobne podatke nakon dovršetka pružanja usluga vezanih za Obradu te izbrisati postojeće kopije osim ako sukladno pravu Unije ili pravu Države članice postoji obveza pohrane Osobnih podataka;
  (E)Voditelju obrade staviti na raspolaganje sve informacije koje su neophodne za dokazivanje poštovanja obveza utvrđenih u ovoj Općoj uredbi.

   

  6.PRIVOLA I SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

  Članak 8.

  (1)Privola bi se trebala davati jasnom potvrdnom radnjom kojom se izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak Ispitanika na Obradu Osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektroničku, ili usmene izjave. To bi moglo obuhvaćati označivanje polja kvačicom pri posjetu internetskim stranicama, biranje tehničkih postavaka usluga informacijskog društva ili drugu izjavu ili ponašanje koje jasno pokazuje u tom kontekstu da Ispitanik prihvaća predloženu Obradu svojih Osobnih podataka. Šutnja, unaprijed kvačicom označeno polje ili manjak aktivnosti stoga se ne bi smjeli smatrati privolom.
  (2)Privola bi trebala obuhvatiti sve aktivnosti obrade koje se obavljaju u istu svrhu ili svrhe. Kada obrada ima višestruke svrhe, privolu bi trebalo dati za sve njih. Ako se privola Ispitanika treba dati nakon zahtjeva upućenog elektroničkim putem, taj zahtjev mora biti jasan, jezgrovit i ne smije nepotrebno ometati upotrebu usluge za koju se upotrebljava.

   

  Članak 9.

  (1)Kako bi se osigurala odgovarajuća razinu sigurnosti s obzirom na rizik, Voditelj obrade i Izvršitelj obrade će provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, uključujući prema potrebi:

  (A)Pseudonimizaciju i enkripciju Osobnih podataka;
  (B)Sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga Obrade;
  (C)Sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti Osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta;
  (D)Proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti Obrade.

   

  7.POVREDA OSOBNIH PODATAKA

  Članak 10.

  (1)U slučaju Povrede Osobnih podataka Voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvijestiti Nadzorno tijelo.
  (2)Izvršitelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja izvijestiti Voditelja obrade nakon što sazna za Povredu Osobnih podataka opisanoj u stavku (1) ovog Članka.

   

  Članak 11.

  (1)Nadzorno tijelo iz stavka (1) Članka 10. je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
  (2)AZOP je neovisno državno tijelo. AZOP je u svom radu samostalan i neovisan i za svoj rad odgovara Hrvatskome saboru.
  Članak 12.

  (1)U izvješćivanju iz stavka (1) iz Članka 7. mora se barem:

  (A)Opisati priroda Povrede Osobnih podataka, uključujući, ako je moguće, kategorije i približan broj dotičnih Ispitanika te kategorije i približan broj dotičnih evidencija Osobnih podataka;
  (B)Navesti ime i kontaktne podatke Voditelja obrade ili druge kontaktne točke od kojih se može dobiti još informacija;
  (C)Opisati vjerojatne posljedice Povrede Osobnih podataka;
  (D)Opisati mjere koje je Voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje problema Povrede Osobnih podataka, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica.

   

  Članak 13.

  (1)U slučaju povrede osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade će bez nepotrebnog odgađanja o Povredi Osobnih podataka obavijestiti Ispitanika.
  (2)Obavješćivanje Ispitanika iz stavka (1) ovog Članka treba opisati prirodu Povrede Osobnih podataka uporabom jasnog i jednostavnog jezika te mora sadržavati barem informacije i mjere iz točaka (B), (C) i (D) iz Članka 12.

   

  8.ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 14.

  (1)Posrednik se obvezuje čuvati vašu privatnost. Kontaktirajte nas na adresi: info@firstpropertycroatia.com ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka i rado ćemo Vam pomoći.

Meet our team