Opći uvjeti poslovanja

FIRST PROPERTY d.o.o. agencija za posredovanje nekretninama (trgovačkog imena First Property Croatia), iz Splita, Bana Berislavića 3, OIB 38200992035, (u daljnjem tekstu: Posrednik) sukladno Članku 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, dana 01. kolovoza 2019. usvaja sljedeće:

 

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

 

1.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1)Posrednik je trgovačko društvo registrirano za obavljanje poslova posredovanja u prometu nekretnina sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
(2)Posrednik je tvrtka licencirana od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i registrirana pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
(3)Uvjeti posredovanja u prometu nekretnina definiraju poslovne odnose između Posrednika i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
(4)Sklapanjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja.
(5)Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na internetskoj stranici https://www.firstpropertycroatia.com/ te izloženi u uredu Posrednika.

 

2.OPĆI UVJETI UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 2.

(1)Opći uvjeti ugovora o posredovanju su ugovorne odredbe koje vrijede za većinu ugovora koje jedna ugovorna Strana (koja sastavlja ugovor) predlaže drugoj Strani, bilo da su one sastavljene u obliku standardnog (formularnog) ugovora, ili se na njih poziva u nekom drugom pisanom obliku.
(2)Ovim Općim uvjetima poslovanja utvrđuje se vrsta i zaključenje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, prava i obveze Posrednika i ugovornih strana u postupku prodaje / kupnje nekretnina, provizije za posredovanje, prava i obveze ugovornih Strana u slučaju raskida ugovora o posredovanju i korištenje internetske stranice Posrednika.

 

3.DEFINICIJE

Članak 3.

(1)Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja utvrđeni su Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, te imaju sljedeća značenja:

(A)Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina;
(B)Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, najmu, zakupu i dr;
(C)Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;
(D)Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina);
(E)Treća osoba / Treća strana je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina;
(F)Ugovor o posredovanju je pisani ugovor između Posrednika i Nalogodavca.

 

4.UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.

(1)Ugovor o posredovanju mora biti potpisan od strane Naručitelja, bilo da je Nalogodavac Prodavatelj koji želi angažirati Posrednika u postupku prodaje nekretnine i / ili je pak, Nalogodavac (potencijalni) Kupac koji želi angažirati Posrednika u postupku razgledavanja, kupnje i / ili informiranja o točnoj lokaciji nekretnine.
(2)Nakon potpisivanja ugovora o posredovanju, Posrednik preuzima obvezu traženja i povezivanja s Nalogodavcem Treće strane radi pregovaranja i rješavanja određenog pravnog posla vezanog uz prijenos ili zasnivanje određenog imovinskog prava nad nekretninom. S druge strane, Nalogodavac se obvezuje da će Posredniku platiti određenu naknadu ako se izvrši pravni posao.
(3)Ugovor o posredovanju sklapa se u pisanom obliku i stupa na snagu u trenutku zaključenja. Ugovor o posredovanju vrijedi 5 (slovima: pet) godina od dana zaključenja ili dok se nekretnina ne proda / povuče s tržišta. Razdoblje trajanja može biti različito ovisno o dogovoru između Stranaka, te se može i produljiti nekoliko puta ukoliko se to sporazumom usuglasi.
(4)Ako jedna od Stranaka želi raskinuti ugovor o posredovanju, ta Stranka je dužna drugoj Stranci izdati pisanu obavijest o raskidu ugovora.
(5)Ako nije drukčije propisano ovim Općim uvjetima, na odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
(6)Ugovor o posredovanju mora sadržavati podatke o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji se obavlja posredovanje, o posredničkoj naknadi, te o eventualnim dodatnim troškovima do kojih može doći kad Posrednik u dogovoru s Naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(7)Ugovor o posredovanju može sadržavati i druge podatke vezane uz posao za koji se obavlja posredovanje (npr. posebno ugovorene rokove, ugovorne uvjete isplate posredničkih naknada, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničkih naknada i sl.)
(8)Ugovor o posredovanju dopunjuje se Potvrdom o razgledanim nekretninama. Potvrdu popunjava Posrednik a Stranka ga potpisuje na kraju razgledavanja nekretnina.

 

Isključivo posredovanje

Članak 5.

(1)Standardni ugovori o posredovanju u prometu nekretnina su neekskluzivni. Nalogodavac je dužan Posredniku platiti proviziju ako je prodaja / kupnja nekretnine rezultat radnji koje je Posrednik poduzeo kako bi se uspostavila veza između Nalogodavca i Treće strane, uključujući izričito izlaganje lokacije i obilježja nekretnine.
(2)U ugovoru o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da će isključivo koristiti posredničke usluge od strane Posrednika, tj. da neće surađivati s drugim posrednicima. Ova obveza mora biti jasno navedena u ugovoru.
(3)Ako Nalogodavac sklopi kupoprodajni ugovor bez konzultiranja ili obavještavanja Agencije s kojom je potpisao ekskluzivni ugovor, Nalogodavac je dužan pokriti sve troškove nastale tijekom posredovanja. Ti troškovi ne smiju prelaziti naknadu za posredovanje.
(4)Prilikom sklapanja ekskluzivnog ugovora o posredovanju, Posrednik je dužan voditi brigu o informiranju Nalogodavca o značenju i pravnim posljedicama ove klauzule.

 

5.PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Članak 6.

(1)Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako se u tom roku ne zaključi posao za koji je posredovan.
(2)Ugovor o posredovanju smatra se raskinutim nakon što Stranka koja želi raskinuti ugovor, dostavi pisanu obavijest o raskidu ugovora drugoj Stranci.
(3)Nakon raskida, Nalogodavac treba pokriti puni iznos naknade za posredovanje. Ako su u ugovoru o posredovanju dogovorene dodatne usluge izvan uobičajene naknade, Nalogodavac će pokriti i te troškove.
(4)Ako Nalogodavac sklopi (pred)ugovor o kupoprodaji u roku od 2 (slovima: dvije) godine od raskida ugovora o posredovanju, a taj ugovor je rezultat rada koje je Posrednik poduzeo u razdoblju trajanja ugovora, u svezi povezivanja Nalogodavca i Treće strane, Nalogodavac je dužan Posredniku platiti punu naknadu za posredovanje.
(5)Odredbe stavka (3) i (4) ovoga Članka odnose se i na raskid isključivog ugovora o posredovanju.

 

6.PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Obveze Posrednika

Članak 7.

(1)Potpisivanjem ugovora o posredovanju Posrednik se obvezuje obavljati naročito sljedeće:

(A)Nastojati pronaći i dovesti u kontakt Treću stranu koja je zainteresirana da s Nalogodavcem sklopi (pred)ugovor o kupoprodaji nekretnine;
(B)Upoznati Nalogodavca o prosječnim cijenama sličnih nekretnina;
(C)Pregledati svu dostupnu dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo ili neko drugo stvarno pravo nad predmetnom nekretninom te obavijestiti Nalogodavca o:

(1C)Očitim nedostatcima i mogućim rizicima u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine;
(2C)Registriranim stvarnim ili drugim prava nad nekretninom u korist Treće osobe;
(3C)Pravnim posljedicama neispunjavanja obveza prema Trećoj strani;
(4C)Okolnostima prava prvokupa i ograničenjima u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.

(D)Poduzeti potrebne radnje za uvođenje (prezentiranje) nekretnine tržište, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti bilo kakve druge marketinške radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo i na zasebnu naknadu;
(E)Organizirati razgledavanje nekretnina;
(F)Sudjelovati u pregovorima i nastojati zaključiti kupoprodajni (pred)ugovor;
(G)Čuvati osobne podatke Nalogodavca, podatke o predmetnoj nekretnini, kao i ugovor o posredovanju za nekretninu kao poslovnu tajnu, ako to Nalogodavac zahtijeva u pisanom obliku;
(H)Ako je predmet ugovora o posredovanju zemljište, provjeriti namjenu predmetne parcele prema prostornim propisima;
(I)Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima relevantnim za namjeravani posao, a koje su mu poznate ili bi ih morao biti svjestan.

 

Obveze Nalogodavca

Članak 8.

(1)Potpisivanjem ugovora o posredovanju Naručitelj se obvezuje:

(A)Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima važnim za pružanje posredničkih usluga i predočiti točne podatke o predmetnoj nekretnini; po mogućnosti prezentirati lokacijske, građevinske i uporabne dozvole ili druge dokumente koji dokazuju zakonitost nekretnine, te dati na uvid i dokaze o ispunjenju obveza prema Trećim stranama;
(B)Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nad predmetnom nekretninom, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini te ga obavijestiti o svim uknjiženim i neuknjiženim teretima na nekretnini;
(C)Osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine;
(D)Pružiti Posredniku sve relevantne informacije o nekretnini, a što se naročito odnosi na njen opis i cijenu;
(E)Platiti Posredniku dogovorenu posredničku proviziju već pri sklapanju kupoprodajnog predugovora, osim ako nije drukčije ugovoreno;
(F)Nadoknaditi Posredniku sve troškove učinjene tijekom posredovanja a koji prelaze uobičajene posredničku proviziju, ako je tako izričito ugovoreno;
(G)Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama koje se odnose na predmetnu nekretninu, a osobito promjenama u vlasništvu nad nekretninom.

 

Članak 9.

(1)Nalogodavac nije dužan stupiti u pregovore ili sklopiti ugovor s Trećom stranom koju je našao Posrednik, te se bilo koja odredba ugovora o posredovanju kojom je ugovoreno drugačije, smatra se ništavnom.

 

Članak 10.

(1)Nalogodavac je odgovoran za bilo kakvu štetu koja je nastala zbog toga što nije postupao u dobroj vjeri i sukladno načelima poštenja i savjesti, te je dužan nadoknaditi sve troškove nastale tijekom posredovanja. Ti troškovi ne mogu biti manji od 1/3 ili veći od posredničke naknade za posredovani posao.
(2)Naknada ne uključuje troškove kupnje nekretnine. One uključuju, ali nisu ograničene na; zakonske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, sudske pristojbe, knjigovodstvene naknade, zemljišnoknjižne i katastarske pristojbe, porez na imovinu, PDV itd.

 

Članak 11.

(1)Sve putne troškove izvan Splitsko-dalmatinske županije ili na otoke snosi Nalogodavac, ali će isti biti vraćeni ako Nalogodavac sklopi kupoprodajni sporazum u skladu s ostatkom ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

7.POSREDNIČKA PROVIZIJA

Članak 12.

(1)U skladu s hrvatskim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina naknada za posredovanje slobodno se utvrđuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.
(2)Tipična provizija za posredničke usluge koje pruža Posrednik iznosi 3% (slovima: tri posto) + PDV od konačno ugovorene vrijednosti nekretnine, ali ne manje od 4.000,00 EUR-a za Kupca i najmanje 3.000,00 EUR-a za Prodavatelja.
(3)Posrednik ima pravo na naknadu za posredovanje po ispunjenju sljedeća 2 (slovima: dva) kumulativna uvjeta:

(A)U trenutku potpisivanja kupoprodajnog (pred)ugovora, ili bilo kojeg drugog pravnog akta koji uzrokuje prijenos vlasništva nad nekretninom (kao što je prijenos poslovnih udjela);
(B)Kupčevim plaćanjem bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene ili ugovorene naknade Prodavatelju (npr. ukupna cijena, depozit za rezervaciju, prva rata kupovne cijene). Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u fazama, posrednička provizija će proporcionalno pratiti postotak faze plaćanja.

(4)Posrednik ima pravo na naknadu za posredovanje i ako naknada nije precizno dogovorena. U slučaju da iznos naknade nije određen ni tarifom niti bilo kojim drugim općim propisom, ugovorom ili običajem, iznos će odrediti sud ovisno o obavljenom poslu i uslugama pruženim od strane Posrednika.
(5)Hrvatski zakon o posredovanju u prometu nekretnina koristi pojam “Nalogodavac”, ne praveći pritom razliku između Kupca i Prodavatelja. Sukladno tome, proviziju za posredovanje plaćaju svi Nalogodavci; i Kupac i Prodavatelj, osim ako nije drugačije navedeno.

 

Članak 13.

(1)Kada je ugovor sklopljen pod klauzulom o ukidanju, ispunjenje uvjeta ne utječe na Posrednikovo pravo na naknadu za posredovanje.
(2)U slučaju ništavosti ugovora, Posrednik zadržava pravo na naknadu za posredovanje ako uzrok ništavnosti nije bio poznat Posredniku.

 

Članak 14.

(1)Posrednik ima pravo na posredničku proviziju i u slučaju kada je (pred)ugovor iz članka 6. zaključen od strane:

(A)Nalogodavčevog bračnog ili izvanbračnog druga, krvnog srodnika u prvoj liniji ili pobočnoj liniji do drugog koljena, te bilo koje druge njemu bliske osobe (npr. ovlaštena osobe, poslodavca, zaposlenika ili suradnika);
(B)Tvrtke koju je osnovao Nalogodavac ili bilo koja od osoba navedenih u stavku (A) ovog Članka, te ako Nalogodavac i bilo koja od osoba navedenih u stavku (A) zajedno drže preko 50% (pedeset posto) vlasničkih udjela (poslovni udjeli, dionice itd.).

 

8.PONUDA, CIJENE I RAZGLEDAVANJE NEKRETNINA

Članak 15.

(1)Ponuda Posrednika temelji se na pisanim i usmenim podacima dobivenim od Prodavatelja. Posrednik zadržava mogućnost pogrešaka u opisu i / ili cijeni nekretnine kao rezultat netočnih informacija pruženim od strane Prodavatelja. (npr. ako je oglašena nekretnina već prodana i / ili iznajmljena, ili ako je Prodavatelj odlučio povući nekretninu s tržišta).

(2)Posrednik nije odgovoran za:

(A)Bilo kakve greške ili nemarno ponašanje Nalogodavca, a osobito za lažne, netočne, nepravovremene informacije ili izostavljanje istinitih, točnih, ažuriranih informacija o nekretnini, svojstvima, uvjetima i predmetu posredovanja;
(B)Bilo kakve greške ili nemarno ponašanje Prodavatelja, a osobito za propuste ili štete uzrokovane ograničenjima i skrivenim nedostacima nekretnine, za koje je Nalogodavac znao ili je trebao znati, ali o tome nije obavijestio Posrednika.

 

Članak 16.

(1)Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti, prema uzajamno dogovorenom tečaju. U slučaju da Stranke nisu odredile tečaj, primijenit će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke, valjan na dan plaćanja.

 

Članak 17.

(1)Iako će Posrednik nastojati prikazati nekretninu potencijalnom Kupcu na dogovoreni datum i vrijeme, nije odgovoran za njezinu zauzetost ili neki drugi uzrok koji može spriječiti razgledavanje. Ako postoji naknada za razgledavanje, Posrednik će o tome unaprijed obavijestiti potencijalnog Kupca.

9. PRIHVAĆANJE ISPUNJENJA

Članak 18.
(1)Ugovor o posredovanju ne ovlašćuje Posrednika da u ime Nalogodavca prihvati ispunjenje obveza koje proizlaze iz (pre)ugovora sklopljenog kao rezultat njegova posredovanja. Posrednik može, iznimno, zaključiti (pred)ugovor o kupoprodaji u ime Nalogodavca, ali samo ako Nalogodavac izda posebnu punomoć za tu svrhu.
(2)Nalogodavac nije obvezan stupiti u pregovore o prodaji / kupnji s Trećom osobom koju je pronašao Posrednik ili sklopiti (pred)ugovor pod uvjetima koje je dao Posredniku. međutim, Nalogodavac će biti odgovoran za bilo kakvu štetu u slučaju da je postupio protiv načela poštenja i savjesti.

 

10. INTERNETSKA STRANICA POSREDNIKA

Članak 19.

(1)Domena internetske stranice Posrednika je https://www.firstpropertycroatia.com/. Sadržaj stranice je u službi pružanja općih informacija za osobnu upotrebu. Informacije na stranici se mogu mijenjati bez prethodne najave.
(2)Ni Posrednik ni bilo koja Treća strana ne mogu dati nikakva jamstva u pogledu točnosti, izvedbe, cjelovitosti ili prikladnosti informacija i materijala koji su pronađeni ili ponuđeni na toj internetskoj stranici. Pri korištenju bilo kojeg od ponuđenih sadržaja korisnik prihvaća mogućnost da takve informacije i materijali mogu sadržavati nenamjerne netočnosti ili pogreške. Stoga je korištenje bilo koje informacije i / ili materijala na ovoj internetskoj stranici isključivo na vlastitu odgovornost.
(3)Stranica sadrži različite materijale u vlasništvu Posrednika ili licencirane na Posrednika. U skladu sa zakonima o autorskim pravima, prije reprodukcije tih materijala potrebno je zatražiti dopuštenje. Svi žigovi reproducirani na internetskoj stranici, koji nisu vlasništvo Posrednika ili nisu licencirani na Posrednika, imaju odgovarajuću akreditaciju, ako je to moguće.
(4)Neovlašteno korištenje ove stranice može rezultirati tužbom i / ili biti kazneno djelo. Svi sporovi koji proizlaze iz neovlaštene uporabe podliježu zakonima Republike Hrvatske.
(5)Bilo kakva poveznica na drugu internetsku lokaciju ne znači nužno da Posrednik podržava rad te stranice. Posrednik nije odgovoran za sadržaj koji se nalazi na povezanim stranicama.

 

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 20.

(1)U skladu s Direktivom EU 2016/679 Posrednik je donio izmijenjenu Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka. Nalogodavac koji prihvaća ove Opće uvjete prihvaća i navedenu Uredbu. Konkretno, prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja, Nalogodavac se slaže s Osobnim Podacima koji se koriste u agencijskim ugovorima te s dokumentacijom koju Posrednik, sukladno pravnom okviru mora prikupiti.

 

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1)Poslovni odnosi između Posrednika i Nalogodavca koji nisu definirani ovim Općim uvjetima, kao ni ekskluzivnim ugovorom o posredovanju, podliježu odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Ako u kojem slučaju oni nisu određeni niti tim Zakonom, primjenjuje se hrvatski Zakon o obveznim odnosima.
(2)Odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjivat će se na odgovarajući način na sve ugovorne odnose koji još nisu dovršeni, ali su otpočeti prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.
(3)U slučaju bilo kakvih sporova koji proizlaze iz i u vezi s ovim Ugovorom, Stranke prihvaćaju nadležnost suda u Splitu u rješavanju spora.

 

Članak 22.

(1)Posrednik zadržava pravo izmjena i dopuna u ovim Općim uvjetima poslovanja.